Celkem
0 Kč

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Iveta Minářová - KITES.CZ

IČ: 733 27 735, se sídlem 9. května 1142, 735 81 Bohumín - Nový Bohumín

Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi Iveta Minářová - KITES.CZ a Vámi jako objednatelem služby nebo dárkového certifikátu/balíčku, případně příjemcem dárkového balíčku/certifikátu, pokud se jedná o odlišné osoby.

I. Všeobecné obchodní podmínky

Společnost Iveta Minářová - KITES.CZ (dále jen „poskytovatel“) poskytuje služby v oblasti pronájmu vybavení, potřebného pro provozování sportovní aktivity pod názvem „kiting“, a výuky zájemců o kiting.

Jednotlivé smlouvy na pronájem kite vybavení (dále jen „pronájem”) včetně zaškolení (dále jen „kurzy”) se uzavírají na základě objednávek zájemců o pronájem či kurzy (dále jen „objednatel“), které mohou být učiněny písemně, e-mailem nebo telefonicky.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi společností Iveta Minářová - KITES.CZ a objednatelem služby, popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je služba objednána, nebo která službu využije. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

II. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, kde na jedné straně vystupuje podnikatel a na druhé straně spotřebitel; spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti.

Poskytovatel služby nebo též poskytovatel (Iveta Minářová - KITES.CZ) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů poskytuje služby.

Objednatel služby nebo též objednatel - (i) objednatelem může být spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to fyzická či právnická osoba, která užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito službami; (ii) objednatelem může být také podnikatel, který užívá služby za účelem svého podnikání s těmito službami.

Příjemce služby nebo též příjemce - je jím buď přímo objednatel služby nebo třetí osoba v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, a ta s ní projevila souhlas, příp. třetí osoba které příjemce služby svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupil.

III. Uzavření smlouvy

Uzavření smlouvy - objednávka objednatele je návrhem na uzavření smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu poskytovatele služeb objednateli s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany poskytovatele služeb); od tohoto okamžiku mezi poskytovatelem a objednatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti; je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, ta se stává oprávněnou až okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas; dokud třetí osoba neprojeví souhlas, smlouva vyvolává účinky jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely - do té doby má právo na plnění ta smluvní strana, která plnění ve prospěch třetí osoby vyhradila (totéž platí, pokud třetí osoba souhlas odepřela). Souhlasem příjemce služeb s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se rozumí souhlas zaslaný při žádosti o rezervaci konkrétního termínu poskytnutí služby. Uplatní-li příjemce zážitkový certifikát, má se za to, že příjemce služeb s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami projevil souhlas.

Službou jsou veškeré služby poskytované Poskytovatelem objednateli nebo příjemci služby za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

Zážitkový certifikát nebo dárkový balíček – je poukázka na poskytnutí zboží nebo služeb, příp. slev na zboží a služby u poskytovatele. Dále prokazuje oprávnění objednatele nebo příjemce služby využít službu v něm uvedenou za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

Dárkový balíček, jeho předání a převzetí:
Poskytovatel služeb doručí objednateli nebo třetí osobě, v jejíž prospěch je smlouva sjednána dárkový balíček (zážitkový certifikát, univerzální certifikát nebo zážitkový balíček – dle objednávky). Místem dodání dárkového balíčku je místo takto označené objednatelem v objednávkovém formuláři či při telefonické objednávce. Za doručení dárkového balíčku příjemci služeb se považuje jeho převzetí příjemcem služeb nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání. Pokud je dárkový balíček balíček (zážitkový certifikát, univerzální certifikát nebo zážitkový balíček – dle objednávky) požadován elektronickou formou, považuje se za den jeho převzetí, den přijetí dárkového certifikátu na e-mailovou adresu objednatele, či třetí osoby.

IV. Informace o uzavřené smlouvě a Všeobecných podmínkách

Odesláním objednávky (tj. návrhu na uzavření smlouvy) objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny na internetových stránkách www.kites.cz.

V. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje objednatele, resp. příjemce těchto služeb potřebné pro komunikaci s těmito osobami, budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy, včetně rezervace služeb (aktivit) nebo jejích změn. Objednatel, příp. příjemce služeb projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa) pro potřeby plnění smlouvy a dále pro účely vnitřních rozborů a analýz.

Objednatel, případně třetí osoba, v jejíž prospěch je smlouva uzavřena, má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon číslo 101/2000 Sb. v platném znění). Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu poskytovatele služeb a nejsou poskytovány třetím osobám. Objednatel, příp. příjemce služeb projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas s tím, že Česká pošta s.p. využívá výše uvedené údaje k účelu doručení objednaného zboží a dále že Česká pošta s.p. je oprávněna k tomuto účelu zmocnit i třetí osoby.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána elektronicky a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Objednatel či příjemce služeb projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas se zasíláním informací o připravovaných aktivitách poskytovatele služeb (tj. slevách, akcích apod.).

Poskytovatel služeb vyhodnocuje pro statistické účely informace o užívání internetových stránek www.kites.cz (např. počet uživatelů navštěvujících tyto stránky, odkud byl vstup na internetové stránky učiněn). Tyto informace jsou pouze číselné (bez osobních údajů) a budou použity pro potřeby vnitřních rozborů a analýz za účelem zlepšení kvality internetových stránek poskytovatele služeb.

Veškeré materiály a informace na stránkách poskytovatele služeb jsou výhradně duševním vlastnictvím této společnosti nebo osob s ním spolupracujících. Tyto materiály a informace nesmí být jakkoliv použity nebo upravovány bez souhlasu poskytovatele služeb.

Internetové stránky poskytovatele služeb mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky třetích osob; poskytovatel služeb není odpovědný za obsah takových internetových stránek a za služby na nich nabízené.

VI. Předmět smlouvy

1. Předmět smluvního vztahu:
Předmětem smluvního vztahu je závazek poskytovatele služeb zajistit dodání služeb popsaných ve smlouvě (tedy objednávce a jejím potvrzení) a závazek objednatele zaplatit za poskytnutí těchto služeb poskytovateli sjednanou cenu a služby za stanovených podmínek využít. Smluvní vztah vzniká mezi objednatelem služby a poskytovatelem služeb doručením potvrzení objednávky ze strany poskytovatele objednateli (tj. okamžikem uzavření smlouvy).

2. Objednávka
Objednávku služeb lze učinit prostřednictvím internetových stánek poskytovatele služeb, telefonicky, osobně (v provozovnách poskytovatele služeb uvedených na www.kites.cz) nebo e-mailem. Objednávka představuje návrh objednatele na uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude poskytnutí služby uvedené v objednávce, za podmínek v ní a v těchto Všeobecných obchodních podmínkách uvedených.

Při telefonické nebo emailové objednávce obdrží objednatel Všeobecné obchodní podmínky spolu s doručeným potvrzením k poskytnutí služby; smlouva mezi poskytovatelem služeb a objednatelem je v tomto případě uzavřena zaplacením služby dle čl. X. těchto Všeobecných smluvních podmínek. Objednávka se stává návrhem smlouvy, pokud obsahuje:

 • jméno a příjmení nájemce
 • telefonní nebo emailové spojení na objednatele (třetí osobu pro kterou je služba objednána)
 • specifikaci pronajímaného vybavení a/nebo objednávaného kurzu
 • cenu pronájmu a/nebo kurzu v souladu s aktuálním ceníkem umístěným na www.kites.cz
 • popř. další důležité vymezení pronájmu a kurzu
VII. Práva a povinnosti ze strany poskytovatele

Poskytovatel služby se zavazuje:

 • poskytnout v rámci pronájmu a/nebo kurzu nájemci vybavení a základní teoretické i praktické zaučení v rozsahu smlouvy
 • přistupovat při poskytování pronájmu a/nebo kurzu s odbornou péčí a s ohledem na bezpečnost nájemce i třetích osob
 • poskytnout nájemci kurz pouze za příznivých klimatických podmínek, které nezvýší riziko vzniku škod na zdraví a na majetku
 • neposkytnout kurz za nepříznivých klimatických podmínek, jako jsou např. příliš silný vítr, vysoké vlny, nadměrně poryvový vítr, bouřka, nedostatečný vítr, nedostatek sněhu, nedostatečná viditelnost apod.
 • v případě nepříznivých povětrnostních podmínek poskytnout nájemci, který se účastní kurzu, jiný náhradní program, jako jsou teoretická výuka, jiné sportovní aktivity, kulturní vyžití apod. Poskytovatel si vyhrazuje právo změny cen uvedených v ceníku na www.kites.cz v případě změny své obchodní politiky, změny peněžních kurzů, výrazného růstu inflace nebo při změnách dodavatelských podmínek obchodních partnerů pronajímatele.

Poskytovatel služby upozorňuje, že děti mladší 15 let se mohou zúčastnit kurzu pouze v doprovodu svého zákonného zástupce. Mládež ve věku od 15 do 18 let se může zúčastnit kurzu i bez doprovodu, ale pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. V těchto případech nese plnou odpovědnost za jednání nezletilého účastníka kurzu jeho zákonný zástupce.

Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené nájemcem třetím osobám na jejich zdraví či majetku. Poskytovatel se nezavazuje pro nájemce sjednat jakékoliv pojištění.

Poskytovatel služby:
Poskytovatel je oprávněn zrušit rezervaci služby nejpozději 2 pracovní dny před sjednaným termínem poskytnutí služby (a to v pracovní době do 17:00 hod.). Objednatel má v takovém případě právo sjednat si termín nový. Pokud za této situace nebude možné si zážitek rezervovat v rámci platnosti certifikátu, bude mu poskytovatelem služby doba platnosti certifikátu prodloužena k tak, aby mohl být rezervován nejbližší možný termín.

Storno rezervace učiněné poskytovatelem později než ve výše uvedené lhůtě, zakládá právo příjemce služby na náhradu škody vzniklé mu v přímé souvislosti se zrušením rezervace (např. náklady na dopravu do místa poskytnutí služby), a to maximálně do výše ceny objednané služby. V tomto případě má příjemce služby nárok na sjednání nového termínu v rámci platnosti certifikátu, popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti certifikátu, tak nejbližší možný termín.

Pokud však bude rezervace stornována z důvodu vyšší moci (zejména počasí, pokud má vliv na poskytnutí služby apod.), má příjemce služby nárok na sjednání nového termínu v rámci platnosti certifikátu, popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti certifikátu, tak nejbližší možný termín, nemá však nárok na náhradu škody vzniklé mu v souvislosti se zrušením rezervace.

VIII. Práva a povinnosti ze strany objednatele

Objednatel se zavazuje:

 1. absolvovat kurz i aktivity spojené s pronájmem výhradně na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost,
 2. uhradit pronajímateli všechny škody, které pronajímateli při poskytování pronájmu a/nebo kurzu způsobí na vybavení.

Objednatel (nebo třetí osoba) dále prohlašuje, že jeho zdravotní stav je dobrý a že byl seznámen se všemi potencionálními riziky spojenými s provozováním kitingu.
Příjemcem služby: (objednatel nebo třetí osoba účastnící se čerpání zážitku/aktivity)
Příjemce služby je oprávněn zrušit rezervaci služby obecně nejpozději 14 dní u kurzů v zahraničí, a do 3 pracovních dnů u kurzů realizovaných na území ČR před sjednaným termínem poskytnutí služby (a to v pracovní době do 17:00 hod.) a sjednat v rámci doby platnosti certifikátu termín nový. Zrušení rezervace je příjemce služby povinen podat písemným sdělením poskytovateli, a to nejlépe e-mailovou formou na iveta@kites.cz.
Pokud je rezervace zrušena později než v uvedené lhůtě, je příjemce služby oprávněn žádat o novou rezervaci v rámci doby platnosti certifikátu, je však povinen uhradit náklady vynaložené poskytovatelem služeb v souvislosti s původní rezervací, a to maximálně do výše ceny objednané služby.

Pokud je rezervace zrušena u kurzů realizovaných na území ČR:

 • do 3 pracovních dní před termínem sjednané služby – příjemce služby je povinen uhradit 50% z ceny objednané služby
 • do 2 pracovních dní před termínem sjednané služby – příjemce služby je povinen uhradit 70% z ceny objednané služby
 • v době méně než 2 dny před samotným zahájením) – příjemce služby je povinen uhradit 100% z ceny objednané služby

Pokud je rezervace zrušena u kurzů realizovaných v zahraničí:

 • do 13 dnů před termínem sjednané služby – příjemce služby je povinen uhradit 50% z ceny objednané služby
 • do 7 dnů před termínem sjednané služby – příjemce služby je povinen uhradit 70% z ceny objednané služby
 • do 3 dnů a méně před samotným zahájením – příjemce služby je povinen uhradit 100% z ceny objednané služby

Objednatel má právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy od okamžiku jejího uzavření, do okamžiku rezervace služby za předpokladu, zaplatí-li poskytovateli odstupné ve výši 30% z ceny služby (k pokrytí nákladů vynaložených v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy).
Pro vyčíslení storno poplatku je rozhodné datum doručení písemného odstoupení pronajímateli.
V případě stornování se pronajímatel zavazuje nájemci převést cenu pronájmu a kurzu poníženou o stornovací poplatek ve lhůtě do 15 pracovních dnů na účet objednatele.
Objednatel je při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby prostřednictvím zážitkového voucheru, povinen vrátit poskytovateli převzatý zážitkový certifikát – pokud tento obdržel, jinak je odstoupení neplatné.

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků na dálku, vtah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Objednatel, který je spotřebitel, však nemůže odstoupit od smlouvy v případě, že již zamluvil konkrétní termín dle § 1837 písm. j) občanského zákoníku.
Objednatel uděluje pronajímateli souhlas s pořizováním fotografické a filmové dokumentace z průběhu pronájmu a/nebo kurzu a s jejím použitím pro marketingové a propagační účely pronajímatele a spolupracujících subjektů.

IX. Čerpání objednaných služeb a rezervace

Pro vyloučení pochybností poskytovatel služeb výslovně prohlašuje, že součástí smluvních podmínek smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb není povinnost poskytovatele služeb vyměnit zážitkový voucher, zážitkový certifikát, univerzální certifikát nebo zážitkový balíček za protihodnotu ve formě peněz.

V rámci doby platnosti certifikátu musí příjemce služby rezervovat termín využití konkrétní služby v souladu s tímto článkem Všeobecných obchodních podmínek, jinak certifikát (nebo-li služba) pozbývají platnosti. Doba platnosti certifikátu nemůže být dále prodloužena, a to ani v případě, bude-li certifikát čerpán příjemcem služby postupně na několik různých služeb.

Po uplynutí doby platnosti zážitkového certifikátu, dárkového certifikátu nebo dárkového balíčku ztrácí příjemce služby nárok na poskytnutí služby bez nároku na vrácení ceny, závazek poskytovatele služeb uplynutím doby platnosti zaniká.

Oprávnění využít službu může být převedeno na třetí osobu, přičemž osoba převádějící toto oprávnění je povinna informovat nového oprávněného o právech a povinnostech plynoucích z uzavřené smlouvy. Rezervace termínu a místa využití konkrétní služby musí být sjednána s poskytovatelem služeb tak, aby služba byla využita do konce doby platnosti certifikátu nebo služby, resp. doby platnosti stanovené na samotném certifikátu, nebo v potvrzovacím e-mailu s potvrzenou rezervací služby, a to tak, aby žádost o rezervaci byla učiněna ve stanovené lhůtě před požadovaným termínem využití zážitku. Lhůta pro podání žádosti o rezervaci je vždy lhůta uvedená na samotném certifikátu nebo také 1 rok ode dne objednání služby.

Příjemce služby požádá o rezervaci termínu a místa prostřednictvím rezervačního formuláře na stránkách www.kites.cz. Poskytovatel služeb se zavazuje nabídnout termín a místo využití služby příjemci služby do 10 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti. Po telefonickém potvrzení nabízeného termínu příjemcem zašle poskytovatel služby příjemci služby závaznou rezervaci, čímž se rezervace stává závaznou.

Pokud příjemce služby provede rezervaci přes telefon (jež tato rezervace není jasně průkazná), poskytovatel služby provede rezervaci v on-line systému a doručí klientovi písemné e-mailové potvrzení o rezervovaném termínu. Pokud příjemce služby nepodá námitek o rezervovaném termínu do 1 dne od rezervace služby, bere se tímto rezervace za platnou a uzavřenou dle podmínek.

X. Cena a platební podmínky

1. Cena poskytovaných služeb
Cena nabízených služeb je vždy uvedena na internetových stránkách poskytovatele služeb. Cena služby dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce služby. Cena je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH.

Cena pronájmu a/nebo kurzu je splatná předem a to:

 • bezhotovostním převodem na účet pronajímatele,
 • hotově v pokladně pronajímatele,
 • poštovní poukázkou zaslanou na adresu pronajímatele, nejpozději však při započetí pronájmu a/nebo kurzu
 • dobírkou

Platba musí být provedena v českých korunách. V případě úhrady bankovním převodem hradí zákazník veškeré bankovní poplatky, tak aby poskytovateli služeb byla sjednaná cena za služby připsána na jeho účet v plné výši.

Je-li cena hrazena poukázkou vystavenou třetí osobou, kterou prodávající přijímá, řídí se doba platnosti poukázky pravidly stanovenými třetí osobou, která poukázku vystavila. Takovéto poukázky není možné měnit za peníze či vracet v penězích rozdíl mezi hodnotou poukázky a cenou objednaného zboží.

2. Cena za dopravu a balné
K ceně poskytované služby (viz předcházející odstavec) budou připočteny náklady za doručení dárkového balíčku, stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy nabízené na internetové adrese http://www.kites.cz.

3. Akční slevy
Akční slevy na služby není možné kombinovat a/nebo sčítat s jinými slevami nabízenými poskytovatelem.

XI. Reklamace
 1. Poskytovatel služeb je povinen příjemci služeb zajistit poskytnutí služeb specifikovaných v dárkovém balíčku v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.
 2. Nesplní-li poskytovatel služeb své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, je příjemce služby povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od skončení poskytování služby. V případě, že poskytnutí služby neproběhlo vůbec, je příjemce služby povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců plynoucích od prvního dne, kdy měla být služba poskytnuta (kdy mělo být započato s jejím poskytováním).
 3. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci písemnou formou (přičemž písemnou formou se pro účely smluv uzavíraných mezi poskytovatelem služeb a příjemci služeb rozumí i emailová forma) a je povinen v ní uvést číslo zážitkového certifikátu a popsat vady poskytnuté služby.
 4. Poskytovatel služeb reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace poskytovatel služeb zákazníkovi vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).
 5. V případě, že příjemce služeb řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na odstranění vad poskytované služby a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny, případně může od smlouvy odstoupit. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně poskytovatele služeb, má příjemce služeb právo na vrácení uhrazené ceny služby.
 6. Je-li příjemci služby již při uplatnění či čerpání služby zřejmé, že služby nejsou poskytovány řádně, doporučuje poskytovatel služby příjemci služby, zajistit si důkazy o vadném poskytování služby pro usnadnění případné reklamace nebo uplatnění nároku na náhradu škody (pořídit ilustrační fotografie, potvrzení svědky apod.) a předložit je poskytovateli služby při reklamaci nebo uplatnění jiných nároků.
XII. Mimosoudní řešení sporů
 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele."
XIII. Závěrečná ustanovení

Fotografie zobrazené u zážitků na webových stránkách jsou ilustrační. Tyto všeobecné smluvních podmínky jsou platné od 1.5.2017.

© 2024 Kites.cz | All rights reserved. | OBCHODNÍ PODMÍNKY - KONTAKTY